Zbiór podstawowych pojęć prawa medycznego

Prawo medyczne to tematyka zajmująca spory obszar nauk prawniczych. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Współczesność opiera się w dużej mierze na dokonaniach medycyny przy użyciu innowacyjnych technologii. Toteż prawo medyczne nieustannie się rozwija. Oto najważniejsze pojęcia jakie warto znać z prawa medycznego z krótkimi objaśnieniami.

Dokumentacja medyczna.

To zhierarchizowany zbiór dokumentów dotyczących stanu zdrowia i przebiegu choroby pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W dokumentach znajdują się także dane osobowe. Z prawnego punktu widzenia dokumentacja medyczna to „nośnik informacji umożliwiających zapoznanie się z jej treścią” Z pojęciem dokumentacji w znaczeniu prawnym mamy najczęściej podczas procesów wynikających z ewentualnych błędów medycznych, lub w celu ustalenia stanu prawnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia.

W skrócie popularny NFZ. Jest to państwowa jednostka organizacyjna świadcząca usługi opieki zdrowotnej, finansowana ze środków publicznych. Głównymi organami NFZ są Rada i Prezes Funduszu. Najważniejszym dokumentem Narodowego Funduszu Zdrowia jest roczny plan finansowy.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Popularny skrót od nazwy to NZOZ. Jest to podmiot o charakterze prywatnym. Może być utworzony przez pracodawcę, kościół, związek wyznaniowy, fundację, stowarzyszenie, związek zawodowy, samorząd zawodowy, osobę prywatną i fizyczną oraz spółkę nie posiadającą osobowości prawnej. W skład NZOZ wchodzą także szpitale kliniczne działające na zapleczu uczelni wyższych w celu prowadzenia badań naukowych i dydaktycznych.

Podmiot leczniczy.

Podmiot fizyczny stanowią osoby fizyczne lub prawne w zakresie wykonywania danej działalności leczniczej. Dzielą się one na podstawie katalogu zamkniętego na następujące grupy – przedsiębiorca, publiczny zakład opieki zdrowotnej, instytut badawczy, jednostka budżetowa, fundacja lub stowarzyszenie o określonych normach, osoba prawna i jednostki organizacyjne działające w obszarze związków wyznaniowych.

Prawo medyczne.

Zespół norm o charakterze prawnych z czerpiący z zakresu innych gałęzi takich jak prawo cywilne, administracyjne, karne oraz przepisów regulujących prawa i obowiązki lekarza, pacjenta, pielęgniarki i wielu innych pracowników ochrony zdrowia. A. Pazdyga, adwokat z Torunia zaznacza, że zespół norm prawa medycznego kształtuje także sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Lekarz.

Osoba posiadająca wiedzę i uprawnienia do leczenia ludzi. Właściwe kwalifikacje lekarza muszą być potwierdzone odpowiednimi dokumentami do udzielania świadczeń zdrowotnych zwłaszcza do badań stanu zdrowia, rozpoznawania i zapobiegania chorobom, udzielania porad, a także wydawania opinii oraz orzeczeń z zakresu wykonywanej specjalizacji.

Błąd medyczny.

To pojęcie występuje także pod innymi nazwami takimi jak – błąd lekarski, lub błąd w sztuce lekarskiej. Znaczenie w charakterze prawnym nie ulega zmianie. Błędem medycznym jest nieumyślne działania, zaniechanie, bądź zaniedbanie wynikające z winy lekarza, pielęgniarki, dentysty, położnej, lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, który to może spowodować szkodę pacjenta.

Stan nagły.

Jest to stan nagłego zagrożenia życia. Innymi słowy – stan w którym można przewidzieć w niedalekiej przyszłości nagłe pogorszenie, lub załamanie zdrowia u danego pacjenta. Konsekwencjami jest uszkodzenie funkcji organizmu, bądź utrata życia. Ów stan wymaga podjęcia natychmiastowej próby leczenia, lub ratowania.